Ingenjören och lantmätaren
JAKOB BRAUN

1664 (ca) - 1731 (?)

Sidan senast uppdaterad den 29 mars 2017

Födelse och ursprung

Jakob föddes förmodligen ca 1664 i Kristdala sn (Småland) av föräldrarna Per Hemmingsson Brun (död 1699) och hans första hustru Gunilla Nilsdotter (död 1667).

Att Jakob kan härledas till Småland visas av ett utdrag från hösttinget 1729 i Handbörds härad:

"Upplästes lantmätaren Jacob Bruns brev till prosten i Tierp mag. Nils Wallerius, dat. Åkra den 9/5 1729, vari åstundas underrättelse och tingsbevis härifrån orten om framlidne kronobefallningsmannen i Österbotten Lars Bruns närmaste arvingar. Framsteg för rätten nämndemannen Lars Persson i Solberga, Per Månsson i Kolsrum och Sven Persson i Gamlehult och gav tillkänna, att de 2 första äro Lars Bruns broderbarn och den senare hans systerson, i det Lars Perssons och Per Månssons farfar Jon Hemmingsson i Bjärshult haft efter sig 5 söner, Hemming, Per, Lars, Olof och Måns och en dotter Karin, av vilka sonen Lars som hölls till studier och sig Brun kallar, rest till Uppsala och kommit åt Österbotten i kronans tjänst, och som de sport där avlidit barnlös 1697. De övriga syskonen har varit stilla här på orten och är nu döda, men hava alla barn efter sig, sånär som Olof Jonsson, som bodde i Melröst, som förliden påsketid utdödde med hustru och barn, boendes Hemmings son Per benämnd på Maltebo ägor i Kristvalla sn, N. Möre härad. Om vissheten uti detta föregående bevittnade häradets nämnd, tilläggandes några av dem grant minne av Jon Hemmingsson, som varit i sin tid nämndeman här i rätten och haver de barn och barnbarn efter sig, utlåter sig Lars Persson, Per Månsson och Sven Persson, att som deras föräldrars kusin och syskonbarn, lantmätaren Jacob Brun lovat för dem utsöka vilja deras arvsrätt efter deras farbror och morbror Lars Brun, så vill de förunna honom till vedergällning, så god del av arvet som ett broderbarn vid den döde, som de och äro ense att systersonen Sven Persson får så god del som brorsbarnen, till vilken ända de samtliga sin underskrivna fullmakt till lantmätare Brun översända vilja, uti den förmodan att han nu, sedan Gud givit fred i landet, lagligen utsöker deras tillständiga arvsrättighet uti deras farbrors och morbrors Lars Bruns sterbhus."

[Information från släktforskaren Stig Gräntz]

Uppdraget dras tillbaka 1731 och lämnas i stället till häradshövding Esaias Klint. Detta kan tyda på att Jakob har avlidit detta år (se vidare nedan).

Studier

1674 skrivs en 10-årig JACOBUS PETRI BRAUN in på Kalmar Läroverk. Fadren angavs vara regementskvartermästaren Per Henningsson i Kristdala (läs Hemmingsson). Samtidigt skrivs även en 8-årig ANDREAS PETRI BRAUN in, samma fader angavs. [x].

Eftersom Jakob så småningom kallas för Ingenjör så måste han ha studerat vidare. Då han bosätter sig i Uppsala ligger det nära tillhands att tro att han studerat vid Uppsala universitet. Jag har dock än så länge ej hittat honom inskriven där.

Giftermål

Jakob vigs i Ärentuna socken (Uppland) den 28 april 1696 med Katarina Stare, dotter till slottsfogden på Uppsala slott Albrekt Stare och hans hustru Anna Pourel.

I vigselboken kan man läsa:
"A. 1696 D 28 April Ingenieuren Jacob Braun och Jung: Catharina Stare. Xxx brudfolk i Fiukby Slotsfogdens Stares gård."

Familjen

Jakob och Katarina får vad jag känner till 7 barn tillsammans, 2 söner och 5 döttrar.
För fler detaljer se BG-IX:128.

1697
Maria Elisabet Braun,
gift med ryttmästaren Stanislav Cziz. Paret får 6 barn.

1699
Albrekt Braun,
död ung 1704.

1701
Anna Katarina Braun,
gift med löjtnanten Petter Lövstedt. Paret får 4 barn.

1705
Johanna Lovisa Braun,
gift med befallningsmannen Filip Bäfvert. Paret får 11 barn.

1708
Abigail Braun,
död ung ung senast 1714.

1710
Jakob Fredrik Braun,
död 1731 ogift och barnlös.

1714
Abigail Braun,
gift med bruksbokhållaren Daniel Pousette. Paret får 12 barn.

Lantmätaren

Jakob var bekräftat verksam som lantmätare åren 1686-1731, dvs fram till sin död.

Bara i lantmäteristyrelsens arkiv finns ca 400 alster bevarade som visar detta. Alla förutom en är från Stockholms eller Uppsala län, den enstaka är från Västmanlands län.

Från den tryckta litteraturen kan följande sammanfattas. Jakob blev extra ordinarie lantmätare i Uppland 1687 med tjänsten förlagd till Västmanland. Han föreslogs 1702 av Bergskollegiet till dess lantmätare men fick ej tjänsten. Den 15 januari 1715 blev han utnämnd till Stockholms läns förste ordinarie lantmätare, en tjänst han innehade till sin död 1731.

***

E.J. Schütz: Biografiska anteckningar om Embets- och Tjenstemännen vid Rikets Generallandtmäterikontor samt Ordinarie eller Förste Landtmätare i Sverige 1630-1895.
"BRAUN, JACOB, hvars födelseår och härkomst äro obekanta, förordnades till e.o. landtmätare i "Upland" och tjenstglorde derefter i Vestmanland samt blef 15 Jan. 1715, den förste ordinarie landtmätaren i Stockholms län. Hans företrädare voro ordinarie landtmätare i Uppland. Afled 21 Maj 1731 och efterträddes af Johan Nersner."

Viktor Ekstrand: Svenska Lantmätare 1628-1900. Biografisk förteckning. Umeå och Uppsala 1896-1903.
"Stockholms län 901. BRAUN, JACOB, fadren kapten vid Västgöta Inf. Reg. E. ord. i Upland (lifreg: 1) 1687. Föreslogs 1702 af bergskoll. till dess landtmätare, men K.M:t utnämnde på Eurelii rekommendation G. Schröder. Ord. 1715 i Sthlms län. Död 1731. Bodde i Uppsala. Gift med Katarina Stare, dotter till slottsfogden Stare."

Bostadsorter

UPPSALA, UPPLAND

Jakob och Katarina var förmodligen bosatta i Uppsala de första åren av sitt äktenskap.

Första dottern Margareta Elisabet föds i Uppsala i augusti 1697 (domkyrkoförsamlingen).

ÅKRA, VENDEL SN, UPPLAND

Tidigast i februari 1701 är de belagda i Vendel sn då en piga Elsa (tienar hos Braun) är fadder.

Hustrun Katarina är fadder den 31 mars samma år, Jakob är fadder den 22 april, sedan föds dottern Anna Katarina den 17 oktober 1701. Familjen är då bosatt i Åkra.

De följande 4 barnen föds samtliga i Vendel socken (1705, 1708, 1710 och 1714).
Var sonen Albrekt med ungefärligt födelseår 1699 föds vet vi inte, han finns i alla fall inte noterade vare sig i Uppsala, Vendel eller Ärentuna socknar.

Vid hustruns död 1721 benämns Jakob Braun "Inspectoren Braun i Åkra".

Var Jakob Braun var bosatt innan vigseln 1696 är ännu okänt, likaså var familjen bodde mellan augusti 1697 och februari 1701 då de finns belagda i Vendels socken. Hur länge Jakob bodde kvar i Åkra efter hustruns död är oklart. Inte heller hans dödsattest har hittats.

Nämns i mantalslängderena för Åkra från 1709-14, samt 1724-31.
Han är ej med 1715, 1720-23 och 1735.
Längder saknas för 1683-1708, 1713 samt 1732-34.

Död

Var och när Jakob dör är okänt. En son, Jakob Fredrik Braun dör i Åkra, Vendel sn, den 31 oktober 1731. Jag tror att detta datum ibland har misstagits som Jakob Brauns dödsdatum. I litteraturen har jag sett både 1731 och 1735 nämnas.

Vidare forskning

xxx